Oferujemy przygotowanie kompleksowego raportu analizy ryzyka na potrzeby nitrozoamin zgodnie z aktualnymi wymaganiami urzędów rejestracji. W przypadku braku deklaracji o nieobecności śladowych ilości azotynów w substancjach pomocniczych jesteśmy w stanie analitycznie zweryfikować możliwość tworzenia się nitrozoamin dla każdej formulacji (weryfikacja w ramach Step 1). Tym samym brak deklaracji, lub deklaracja z wnioskiem o obecności azotynów, nie musi skutkować badaniami wymaganymi dla Step 2 (Confirmatory testing).

Należy pamiętać, że w chwili obecnej badania w ramach Step 2 nie obejmują wyłącznie nitrozo związków wymienionych w wytycznej (NDEA, NDMA, EIPNA, DIPNA i pozostałych), ale powinny obejmować również badania prowadzone pod kątem obecności nitrozopochodnych API oraz nitrozopochodnych znanych zanieczyszczeń. Nasze podejście pozwala obronić brak konieczności przeprowadzenia w/w analiz w ramach Step 2 i zakończyć proces na etapie raportu z wnioskiem o braku ryzyka.

Koszt pojedynczej analizy ryzyka z zastosowaniem autorskiego podejścia dającego możliwość uniknięcia analiz wymaganych Step 2 to 12 000 zł netto (możliwość negocjacji cen w przypadku większej ilości raportów).

Tło Nitrozoaminy